කි මුන්ටු ගුවන් විදුලිය වෙත සවන් දෙන්න

රේඩියෝ කී-මුන්ටු
5
(1)

La කිම් මුන්ටු රේඩියෝ පාසැල් ආරම්භ කිරීම හා පිබිදීම නෝලංගි නස්වාඩි කි-මෙබසි. කි මුන්ඩු ගුවන් විදුලිය අහන්න! ආත්මිකත්වය, එසොක් හා නාසිවාදය, ශක්තිජනක වම්පිරිසංවාදය, බහුසංවිධිත කම්පන උරුමයන් පිළිබඳ මාතෘකා සියල්ලන්ටම යහපත උදෙසා සලකනු ලැබේ.

ඔබ ප්රතික්රියා කර ඇත "කිම් මුන්ටු ගුවන් විදුලිය අසන්න" තත්පර කීපයකට කලින්

ඔබ මෙම ප්‍රකාශයට කැමතිද?

ඡන්ද ප්‍රති Results ල 5 / 5. ඡන්ද සංඛ්යාව 1

ඔබ කැමති පරිදි ...

සමාජ ජාල වල අපව අනුගමනය කරන්න!

මෙය මිතුරෙකුට යවන්න