ස්වයං ප්රායෝගිකයේ සාරය - පරමාහාන්සා යෝගානන්ද (ශ්රව්ය)

ස්වයං අවබෝධය පිළිබඳ සාරය
5
(100)

පරමහංසා යෝගානන්දගේ ස්වයං අවබෝධයේ සාරය. 300 Aphorisms අසල මෙම යෝගානන්ද විසින් ලබා දුන් සහ ඔහුගේ ගෝලයෙකු වන ක්‍රියානන්ද විසින් පිටපත් කරන ලද ඉඟි එකතුවකි.

ඔබ ප්රතික්රියා කර ඇත "ස්වයං හා # 8211 හී අවබෝධය පිළිබඳ සාරය ..." තත්පර කීපයකට කලින්

ඔබ මෙම ප්‍රකාශයට කැමතිද?

ඡන්ද ප්‍රති Results ල 5 / 5. ඡන්ද සංඛ්යාව 100

ඔබ කැමති පරිදි ...

සමාජ ජාල වල අපව අනුගමනය කරන්න!

මෙය මිතුරෙකුට යවන්න