මිතුරන් හා අන් අය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කර ගන්නේ කෙසේද - ඩේල් කාර්නේ (ශ්රව්ය)

මිතුරන් හා අන් අය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කර ගන්නේ කෙසේද - ඩේල් කාර්නේ (ශ්රව්ය)

Ce livre vous donnera tous les conseils pour développer des relations humaines de qualité, nécessaires à l'efficacité professionnelle et personnelle. Dale Carnegie, leader mondial de la formation continue, est spécialisé...

තව කියවන්න
3 පිටුව 14 1 2 3 4 ... 14
fr Français

මෑත සාමාජිකයන් සහ දායකයින්

; .
පෙබරවාරි 23, 2020
; .
පෙබරවාරි 22, 2020
; .
පෙබරවාරි 21, 2020
; .
පෙබරවාරි 20, 2020
; .
පෙබරවාරි 19, 2020
  • කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්
  • අදහස්
  • නවතම

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ආකෘති පත්‍ර පුරවන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.

නව ධාවන ලැයිස්තුවක් එක් කරන්න