Inkulumo kaHilele Sélassié eya ku-AU ku-1963 no-64

Haile Selassie

Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa edlule, imiphakathi ephumelelayo yayikho kuleli zwekazi. Lezi azikho ngaphansi kwezinga eliphansi kulabo ababekhona nakwamanye amazwekazi. Abantu base-Afrika babekhululekile kwezopolitiki futhi bazimele ngokwezomnotho. Babe nesakhiwo sabo sezenhlalakahle, futhi amasiko abo ayengumdabu ngempela. Inkathi yekoloni yafinyelela ekugqeni nasekugqilazweni kwezwekazi lethu. Abantu bethu, ababeyaziqhenya futhi bekhululekile, behliselwa ebugqilini futhi behlazeka. Namuhla, i-Afrika ivele kule nkathi emnyama.

Kusanda kuzalwa kabusha njengezwekazi elikhululekile, nabase-Afrika njengamadoda akhululekile. Igazi ukuthi elachithwa futhi kungase kutholakale ukuhlupheka kukhona iziqiniseko engcono inkululeko yethu nobunye bethu. Kungakhathaliseki ukuthi sihlangana kuphi, ngokuhlonipha ukuthi sizokhumbula bonke abakwa-Afrika abenqaba ukwamukela isinqumo esasidluliselwa kubo ngabakholoni kanye nabamaphekula, bonke ababenethemba, ngaphandle kokuguquka, izikhathi ezimnyama kakhulu, e-Afrika zakhulula kuzo zonke izombusazwe, ezomnotho nezingokomoya.
Abaningi babo abazange bahambe kuleli zwekazi. Abanye, ngokuphambene nalokho, bazalwa lapho futhi bafela lapho. Silapha ukubeka isisekelo sokubumbana kwe-Afrika. Ngakho-ke, kufanele thina, nanamuhla, sivumelane ngesisetshenziswa esiyisisekelo esizoba isisekelo sokuthuthukiswa kwaleli zwekazi esikhathini esizayo ngokuthula, ngokuvumelana nobumbano. (...)
Le ngqungquthela ayikwazi ukuphela ngaphandle kokwamukelwa kweSikhungo esisodwa se-Afrika. Uma sivumela ukuthi siqondiswe ukukhathazeka ngesithakazelo esincane nesifiso esingenalutho, uma sishintshanisa izinkolelo zethu ngezinzuzo zesikhashana, ngubani ozokholelwa amazwi ethu, ngubani ozokholelwa ekuthandeni kwethu? Kumele senze imicabango yabantu yethu ezintweni ezinkulu ekhathaza umhlaba ngesibindi nangobuqotho, ethi okungukuthi. (...)
Izenzo zethu nezimo zengqondo akufanele zibuzwe. Masihambisane nezinkolelo zethu ukuze zisisebenze futhi zisihloniphe. (...)
Sizibophelele kakhulu ekuqedeni ukucwaswa ngokobuhlanga kuleli zwekazi. (...) Ukucwaswa ngokohlanga kuwukungabi nandaba nokulingana okungokwengqondo nokungokwenyama esiye sabhekana nakho ukufeza. Kuyinto futhi ukuphika ubuntu nesithunzi se-Afrika esiyifake ngokusebenzisa izinkinga zethu. Ukukhunjulwa kokungabi nabulungisa okudlule akufanele kusenze sibhekane nezinkinga eziphuthumayo ezibhekene nathi. Kumele siphile ngokuthula namakholoni ethu wangaphambili. Masibe mahhala kokucwaswa nokufutheka. Yeka ukungabi nzuzo kokuphindisela nokuziphindiselela. Masisuse noma yimuphi umuzwa wenzondo ongenakudla imiphefumulo yethu kanye nobuthi
izinhliziyo zethu. Masibe sesifanele isithunzi esizibiza ngathi njenge-Afrika, siziqhenya ngezici zethu, ukuhlukana kwethu namakhono ethu. Siyazi ukuthi kukhona umehluko phakathi kwethu. Abantu base-Afrika banamasiko ahlukene, ama-eigenvalues, izimfanelo ezikhethekile. Kodwa siyazi futhi, futhi lapha sinezibonelo, ukuthi ubunye bungatholakala phakathi kwamadoda ahlukahlukene kakhulu, ukuthi umehluko wobuhlanga, inkolo, isiko, isiko, azenzi izithiyo ezingenakunqotshwa ukubumbana kwezizwe.
Umlando usifundisa ukuthi ubumbano namandla futhi usimema ukuba sabeke eceleni ukungezwani kwethu, siwunqobe, ekufuneni imigomo ejwayelekile, ukulwa nemibutho yethu ebumbene, endleleni yobuzalwane beqiniso nobunye Afrika. Okudingayo yinhlangano eyodwa ye-Afrika lapho i-Afrika ingakwazi ukukhuluma ngezwi elilodwa. Siveza ithemba lokuthi sizoba nokuhlakanipha, isahlulelo kanye nokuphefumulelwa ukugcina ukwethemba kwabantu bethu namazwe ababeke isiphetho sethu ezandleni zethu. "
"Isiyalo somqondo ingenye yezinto eziyisisekelo zokuziphatha okuyiqiniso futhi, ngenxa yalokho, yamandla angokomoya. Eqinisweni, eyunivesithi, ethathwe kuzo zonke izici zayo, impela ibhizinisi elingokomoya elingaphezu kwalokho ulwazi nokuqeqeshwa elidluliselayo, liqondisa abafundi ukuba baphile impilo ehlakaniphile futhi abazwele kakhulu emithwalweni empilweni. . Siyaqiniseka ukuthi izikhungo manje ezakha eyunivesithi ziyokwandiswa futhi zandiswe, ukuze inani labachwepheshe baseTopiya abanekhono liqhubeke likhula. "
Amandla aMoya "Akekho ongakunaki ukubaluleka kokomoya kulo mjikelezo wokutadisha. Ukufundiswa nokuqeqeshwa kobuchwepheshe kufanele kunikelwe ngokholo kuNkulunkulu, ukuhlonipha okuhloniphekile nokuhlonipha ukucabanga kwengqondo. Ayikho inking yeqiniso yokufundiswa kwethu, izimpilo zethu, nezenzo zethu zomphakathi, futhi lokhu kumele kuhambisane nokufundiswa okuphezulu nokusemandleni ekuqondeni womuntu.
Umsebenzi wobuholi othuthukiswe lapha uphefumulelwe ngamagugu ayisisekelo kanye namandla okuziphatha okuye kwaba yizinhloko zemfundiso yethu yenkolo amakhulu eminyaka. Isikhathi sethu yisikhathi esibucayi lapho izizwe zivukela izizwe. Ukukhushulwa kwenyuka kanye nenhlekelele kungenzeka nganoma yisiphi isikhathi. Ukuhamba kufushane. Ukuthula nokuphila kusongelwa ukungqubuzana nokungaqondi kahle. Isikhathi esiphezulu namuhla ukuthi inkolelo eqotho ebuhlotsheni bomuntu noNkulunkulu iyisisekelo somzamo wonke womuntu wokwakha nokufundisa kwakhe, isisekelo sokuqonda konke, ukubambisana nokuthula. "

Ukukhuluma kwe-Haile Selassie 1er, i-4 oct 1964

"Uma nje ifilosofi, ebheka ukuthi uhlanga olulodwa luphakeme futhi olunye oluphansi, ngeke luye lwahlukaniswa unomphela futhi lwashiywa. Uma nje kukhona izakhamizi zokuqala nezesibili esizweni. Uma nje umbala wesikhumba womuntu uzoba nencazelo engaphezulu, kunalokho kwamehlo akhe. Uma nje amalungelo esintu ayisisekelo, ngeke aqinisekiswe ngokulinganayo kuwo wonke umuntu kungakhathaliseki ukuthi uhlanga luni. Uma nje lolo suku lungakafiki, iphupho lokuthula okuhlala njalo, lokuba yisakhamuzi somhlaba wonke kanye nokubusa kwemikhuba yamazwe ngamazwe, kuzohlala kuphela ukucabanga okubalekela, okuphishekisiwe kodwa akuzange kutholakale. Futhi uma nje imibuso emibi ephefumlelwe futhi edelelekile ebambelela abafowethu base-Afrika ngezibopho ezingenamandla ngeke idilizwe futhi ibhujiswe. Uma nje ubuhlanga, ubandlululo nezithakazelo zomuntu siqu, akuzange kuthathwe indawo yokubekezela nokuqonda okuhle. Uma nje abazalwane base-Afrika bengemi futhi bengakhulumi njengezilwane ezilinganayo emehlweni abo bonke abantu njengoba bebona emehlweni ezulu; Uma nje lolu suku lungakafiki, abantu ngeke bazi ukuthula. Sabantu base-Afrika sizokulwa uma kunesidingo futhi siyazi ukuthi sizowina, ngoba sithemba ekunqobeni okuhle kokubi. Isisekelo sobandlululo lobuhlanga kanye nekoloniyali kuye kwaba yikomnotho futhi kunezikhali zomnotho esizokwazi ukuwunqoba. Ukulandela izinqumo ezithathwe engqungqutheleni yochungechunge e-Addis Ababa, amazwe ase-Afrika athathe izinyathelo zezomnotho eziningana, ukuthi uma zamukelwa yizo zonke izinhlangano ze-UN, zizoshintsha masinyane ukungenwa kwemvelo. Ngiyacela namuhla ukuthi isizwe ngasinye esimelwe sizinikezele ngempela ezimisweni ezibekiwe kulo mqulu futhi sihambisana nalezi zinyathelo. Kumelwe senze isikhathi eside. Uma nje kukhona ithuba lokusebenzisa lezi zinkinga ezisemthethweni ngoba besaba ukuthi isikhathi sizophela futhi sisishukumisele ukuba sisebenzise ezinkambisweni ezincane. Kulezi zikhathi zanamuhla izizwe ezinkulu zaleli zwe ziyokwenza kahle ukukhumbula ukuthi ngisho nokuphela kwabo akukona ngokuphelele ezandleni zabo. Ukuthula kudinga imizamo ebumbene yalowo nalowo kithi. Ubani ongakwazi ukubikezela ukuthi iyiphi i-spark engayishaya i-powder? Konke kithi inselelo efanayo, impilo noma ukufa, sonke sifuna ukuhlala, sonke sifuna, izwe lapho abantu beyokhululeka khona emithwalweni yokungazi, ububha, indlala kanye uma ngabe le nhlekelele izokwenzeka, sonke siyosheshe sibalekele imvula yenuzi ebulalayo. Izinkinga esibhekana nazo namuhla zilingana, ezingakaze zenzeke. Abanalo ohlangothini olwenziwe ngabantu. Amadoda afuna izibonelo nezisombululo emakhasini omlando, kodwa akekho. Lena yinkinga enkulu. Singaphi lapho sibheka khona ukusinda kwethu? Singaphi lapho sibheka khona izimpendulo zemibuzo engakaze iceliwe. Lena yinkinga enkulu. Sifuna kuphi izimpendulo zemibuzo engakaze iceliwe? Kumele siqale siphendule kuNkulunkulu onamandla onke, oye wakhuphula umuntu ngaphezu kwezilwane futhi wamnika ukuhlakanipha nokucabanga, kumelwe sibe nokholo kuye, ukuthi ngeke ungayeki futhi ungasivumeli ukuba sibhubhise isintu asidalile ngomfanekiso wakhe. Futhi kumelwe sizibheke ngisho nasezinzulwini zemiphefumulo yethu. Kumele sibe yilokho esingakaze sibe khona, ukuthi imfundo yethu, isipiliyoni sethu kanye nemvelo yethu, senzani kahle kakhulu. Kumele sibe mkhulu kunathi, sibe nesibindi, sibe nengqondo evulekile, evulekile kakhulu. Kumele sibe ngumncintiswano omusha, sinqobe ubandlululo obungabalulekanga futhi sizitholele ekuthembekeni okuphelele esingasiboleki emazweni kodwa kubanye abantu emphakathini wesintu. »

Usuke usabela "Inkulumo kaHilele Selassie ku-AU futhi ..." Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Yiba ngowokuqala ukuvota

Njengoba uthanda ...

Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!

afrikhepri@gmail.com

Thumela lokhu kumngane