Ngaphandle kokuphazamiseka kwezikhali, impi ibhubhisa imiphefumulo 5 (1)

Bashaywe yi-ballet enhle kakhulu yemibhomu esibhakabhakeni, igxiliwe ngumlilo okhululekile.

Uhambo lokuqala 5 (1)

Kwase kuphele izinyanga ezimbili ngisuka emanzini ase-oceanic, ngiyahamba.

Umsuka womoya wenkolo

Ihlala ezinsikeni zalo ezimbili, esihogweni nasekuphileni okuphakade, inkolo ithola amandla ayo okuvumela.

I-2025, i-revolution emazweni ka-Kama

Isimo sezulu besisidamba futhi ukhula lwesihlabathi lokugcina lwalusomile. Konke kwakukhona.

Isibonelo kubokhokho bethu

Baphi bobaba? Zikuphi izimpawu zethu zomlando? Ngaphambili kwakuyi-ligand yomndeni.

Indima yangempela yomama emphakathini wase-Afrika 5 (1)

Kuneminyaka engaphezu kwe-10 000 ephila emthonjeni we-white white.

Umlando we-unicorn, intombi nendlovu

Ezikhathini zasendulo, ngesikhathi sokudalwa koMphongolo, uNkulunkulu wayeyobuza.

Iqiniso lingumbuso ngaphandle kwendlela 5 (1)

Ukushintsha kwangempela akukwenzeki ngezingqinamba zezombusazwe kodwa ngesenzo esisheshayo. Iqiniso.

Ekuqaleni kwenkolo: igama elifihliwe likaNkulunkulu

Inkolo iyimbuleko yesintu futhi iyitshe lomphakathi wethu.

Iyini i-kamite yangempela?

I-KAMITE akuyona (kuphela) umuntu onesikhumba esimnyama, kodwa iyinzalo kaKama.

Ngesinye isikhathi, i-genesis

Ekuqaleni, amanzi ayingqayizivele akha isisindo esiyinkimbinkimbi, isobho esidala esasiqukethe.

Umsuka womoya wenkolo

Inkolo ithola amandla ayo ngokwesaba. Ngesaba sinesijeziso, sesaba.

Ukungabi nokuqonda nokukholelwa kokukhona 5 (1)

Ake sibheke isimo esibonakalayo samadoda ... Sikhathazekile kakhulu futhi sikhathazekile ukuthi siyalahlekelwa.

Thumela lokhu kumngane