I-42 ekahle yeMaat yeThempeli le-Isis nemiyalo ye-77 yeMaat

I-Maat

Imithetho ye-42 yeMa'at yambulelwa abapristi nabaphristi baseGibhithe lasendulo futhi yahlanganiswa iminyaka engaphezu kwe-5000 ngaphambi kwenkathi yobuKristu. Le yimithetho okufanele siyigcinile futhi siyazise ngesikhathi sokuphila kwethu emhlabeni.

I-42 ekahle yeMaat yeThempeli le-Isis

1. Ngihlonipha ubuhle
2. Ngijabule ngokubonga
3. Nginokuthula
4. Ngiyayihlonipha impahla yabanye
5. Ngiyaqinisekisa ukuthi konke impilo kungcwele
6. Nginikela ngeminikelo yangempela
7. Ngihlala eqinisweni
8. Ngibheka wonke ama-altare ngenhlonipho
9. Ngikhuluma ngobuqotho
10. Ngidla isabelo sami esifanele
11. Nginikeza imiyalezo yezinhloso ezinhle
12. Ngithi ngokuthula
13. Ngihlonipha izilwane ngenhlonipho
14. Ngiyakwazi ukwethemba
15. Ngiyakhathalela umhlaba
16. Ngigcina izeluleko zami uqobo
17. Ngikhuluma kahle abanye
18. Ngihlala ngilinganiselana nemizwa yami
19. Ngiyazethemba ebudlelwaneni bami
20. Ngibabheka kakhulu ubumsulwa
21. Ngisakaza injabulo
22. Ngenza konke okusemandleni
23. Ngxhumana nozwela
24. Ngilalela imibono ehlukile
25. Ngakha ukuvumelana
26. Ngincenga ukuhleka
27. Ngivulekile uthando ngezindlela ezahlukahlukene
28. Angizimiseleli
29. Mncane
30. Ngenza ngendlela ehloniphayo
31. Ngiyavuma
32. Ngiyisiqondiso sami sangaphakathi
33. Ngikhuluma ngokuqwashisa
34. Ngenza kahle
35. Nginikeza izibusiso
36. Ngigcina amanzi ehlanzekile
37. Ngikhuluma ngezinhloso ezinhle
38. Ngidumisa unkulunkulukazi noNkulunkulu
39. Ngithobekile
40. Ngiyabona ngobuqotho
41. Ngithuthukisa ngamakhono ami
42. Nganga bonke

Imiyalo ye-77 ye-Mâat

1. Ngeke ubangele noma yikuphi ukuhlupheka kubantu
2. Ukwanelisa isifiso sakho, ngeke ukhathazeke
3. Ungabaphuca ukudla kwakhe, ompofu.
4. Ngeke wenze izinto ezilahlwa onkulunkulu
5. Ngeke ubangele noma yikuphi ukuhlupheka kwabanye
6. Ngeke webe iminikelo yasethempelini
7. Ngeke webe isinkwa sonkulunkulu
8. Ngeke webe iminikelo yemimoya engcwelisiwe
9. Ngeke wenze isenzo esilihlazo ezindaweni ezingcwele zamathempeli
10. Ngeke udobe okungekhona okwemvelo nomuntu onjengawe
11. Ngeke ususe ubisi emlonyeni wengane
12. Ngeke udobe usebenzisa inhlanzi njengesibambo
13. Ngeke ucime umlilo uma kufanele uvutha
14. Ngeke wephule imithetho yokunikelwa kwenyama
15. Ngeke uphathe impahla yamathempeli nonkulunkulu
16. Ngeke uvikele uNkulunkulu ukuba azibonakalise
17. Ngeke udale ukukhala
18. Ngeke wenze izibonakaliso ezenyanyisayo
19. Ngeke uthukuthele noma, ngaphandle kwesizathu, uzongena engxabanweni
20. Ungabi ongcolile
21. Ngeke wenqabele ukulalela ubulungisa neqiniso
22. Ngeke wahlambalaza
23. Ngeke uqambe amanga, ngokusakazwa kwamagama
24. Ngeke ube nolimi oludelelayo
25. Ngeke uthuke uMuntu
26. Ngeke ukhohlise iminikelo enikelwa koNkulunkulu
27. Ngeke uchithe iminikelo eyenziwe kwabafileyo
28. Ngeke uthathe ukudla ezinganeni futhi awusoze waqamba amanga
nawonkulunkulu bomuzi
29. Ngeke ubulale izilwane zaphezulu ngezinhloso ezimbi
30. Ngeke ukhohlise (ngeke ukhohlise)
31. Ngeke webe noma uphange
32. Ngeke webe
33. Ngeke ubulale
34. Ngeke uchithe iminikelo
35. Ngeke wehlise ukuhlola (ukukala)
36. Ngeke webe impahla eyekaNkulunkulu
37. Ngeke uqambe amanga
38. Ngeke webe ukudla noma amagugu
39. Ngeke udale izinhlungu
40. Ngeke uhlanganyele nesifebe
41. Ngeke ungathembeki
42. Ngeke weqe
43. Ngeke wenze okubi
44. Ngeke webe ipulazi
45. Ngeke uveze izimfihlo
46. Ngeke uze enkantolo inkosikazi eshadile
47. Ngeke ulale omunye umfazi
48. Ngeke ubange ukwesaba
49. Ngeke uvukele
50. Ngeke ube imbangela yentukuthelo noma intukuthelo
51. Ngeke uziphathe kabi
52. Ngeke udale izingxabano (ukuqonda okubi)
53. Ngeke wahlulele kabi (ungazikhohlisi) noma ngeke wahlulele ngokushesha
54. Ngeke uphelelwe isineke
55. Ngeke udale ukugula noma ukulimala
56. Ngeke uyiqalekise inkosi
57. Ngeke uphazamise amanzi okuphuza
58. Ngeke ulahle izwe
59. Ngeke usebenzise udlame olubhekiswe emndenini
60. Ngeke uye kubantu abanodlame
61. Ngeke ungene esikhundleni sokungabi nabulungiswa
62. Ngeke wenze ubugebengu
63. Ngeke wenze abanye basebenze kakhulu ukuthola inzuzo efanayo
64. Ngeke uziphathe kabi izinceku zakho
65. Awuzange usho songo
66. Ngeke uvumele inkosi ukuthi iphathe kabi inceku
67. Ngeke udale indlala
68. Ngeke uthukuthele
69. Ngeke ukubulale noma uku-oda ukubulala
70. Ungenzi izinto ezinengekayo
71. Ngeke wenze ugobe
72. Ngeke uzame ukukhulisa isizinda sakho ngokusebenzisa izindlela ezingekho emthethweni
73. Ngeke webe imali nezakhiwo zabanye
74. Ngeke ubambe izinkomo emasimini
75. Awungeke ugibe izinkukhu zooNkulunkulu
76. Ngeke uvimbele ukuhamba kwamanzi
77. Akumelwe wephule imigwaqo esetshenziselwe ukuhambisa amanzi

Ihunyushwe kusuka esiNgisini nguRachel N'Diaye

Usuke usabela "I-42 ekahle yeMaat yeThempeli le-Isis ne7 ..." Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Yiba ngowokuqala ukuvota

Njengoba uthanda ...

Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!

Thumela lokhu kumngane